Programa 2019 / Tracte Just

Finançament

L’actual model de finançament autonòmic, vigent des de 2009 i caducat des de 2014, discrimina els valencians i valencianes i no ens permet desenvolupar les nostres competències, especialment en matèria social i promoció de l’ocupació. Per això és inajornable reformar-lo de manera immediata.

La proposta d’un nou model de finançament definida pel grup d’experts nomenats pel Govern Valencià respon a criteris que permetrien a totes les comunitats autònomes accedir a un finançament equilibrat amb les competències que té transferides; assegurar que els serveis es puguen prestar en les mateixes condicions a tota la ciutadania, amb independència del seu lloc de residència, i permetre l’exercici real de l’autonomia de cada comunitat en el desenvolupament de les seues polítiques d’ingressos i despeses.

Propostes

  1. Exigirem al Govern de l’Estat l’establiment d’un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com l'aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca.
  2. Defensarem que la reforma immediata i profunda del sistema de finançament autonòmic es produïsca amb efectes d'1 de gener de 2014 i possibilite als valencians i a les valencianes disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació, serveis socials i protecció social) de qualitat, i permeta, d'igual manera, l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica, etc.) per tal d’assolir, almenys, la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.
  3. Proposarem que el nou sistema de finançament contemple un tram a través del qual les administracions autonòmiques puguen desenvolupar un altre tipus de competències no bàsiques. Aquest tram hauria de poder ser finançat, en bona mesura, amb tributs propis que recaptara la pròpia Comunitat Autònoma o, en cas d’insuficiència fiscal, amb transferències d’anivellament. A través d’aquest mecanisme asseguraríem una major corresponsabilitat fiscal i, al mateix temps, un major grau d’autonomia.
  4. Exigirem el reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències de competències a la Generalitat Valenciana, xifrada, com a mínim, en 20.000 milions d'euros; com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.
  5. Continuarem desplegant l’Agència Tributària Valenciana com a instrument per assumir la descentralització dels ingressos i millorar l’eficiència i l’autonomia en la gestió dels tributs propis, aprofitant el coneixement i la implantació territorial de la Generalitat.
  6. Defensarem una reforma del sistema de finançament de les entitats locals que els garantisca un espai fiscal propi amb el qual fer front a les seues competències i que tinga en compte la diversitat del món local amb vista a una segona descentralització.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes