Programa 2019 / Cuidem de la gent

Educació

L’educació és la millor eina per transformar la societat, generar oportunitats i ajudar a reduir les desigualtats. El sistema educatiu s’ha d’adequar a l’alumnat i a la pluralitat de la societat valenciana i ha de trobar les respostes educatives als reptes que se’ns plantegen.

La diversitat de l’alumnat i de les famílies i les noves causes d’exclusió social fan que els centres educatius hagen d’assumir la inclusió i l’atenció específica de l’alumnat com una tasca bàsica i fonamental del seu dia a dia. Així mateix, l’administració educativa ha de proporcionar les eines, els recursos i crear els contextos necessaris per fer-ho possible, i facilitar les estratègies pedagògiques que convertisquen aquests reptes en oportunitats de millora de tot el sistema.

Propostes

  1. Augmentarem l’oferta pública d’Educació Infantil del nivell 2-3 anys en centres públics d’educació infantil i primària i continuarem ampliant l’oferta gratuïta de places 0-3 en les escoles infantils en tot el territori.
  2. Seguirem baixant la ràtio en tots els nivells i ensenyaments i recuperarem la jornada lectiva del professorat de 18 hores de docència directa en ensenyament secundari i batxillerat i de 23 hores en ensenyament infantil i primària. Així mateix, impulsarem la millora continuada de les condicions econòmiques i laborals dels equips docents valencians.
  3. Farem gratuïts els menjadors escolars durant la legislatura, amb un projecte integral com a espai de socialització en igualtat, on es fomente una alimentació saludable, sostenible i de proximitat, que, a més a més, potencie el producte de proximitat i ecològic.
  4. Seguirem augmentant les places de professorat generalista i específic i millorarem la gestió del personal, assumint la conselleria competent en educació la gestió d’aquells professionals que treballen en els centres educatius i que ara depenen de la Conselleria de Justícia.
  5. Aprofundirem en el programa d’oferta rural: un poble, una escola. Potenciarem equips docents que donen continuïtat als projectes educatius en coherència amb el medi, de manera que l’escola rural siga també un nucli d’irradiació de cultura i un espai de socialització del municipi. Garantirem el servei de transport escolar en les zones rurals. Facilitarem l’agrupació de centres rurals i els dotarem dels recursos necessaris que els en faciliten l’organització d’acord amb la seua singularitat.
  6. Integrarem les àrees de formació professional i d’ocupació per contribuir al canvi de model productiu, millorar l’ocupabilitat de la gent, la qualitat del treball i perquè el món empresarial valencià puga comptar amb més personal qualificat. La formació professional de l’alumnat estarà en consonància amb les necessitats de les nostres empreses i aprofitarem de forma més eficient tots els recursos de formació
  7. Després d’haver doblat el pressupost en beques universitàries durant la passada legislatura, posarem en marxa un nou sistema de taxes universitàries relacionat directament amb els ingressos de forma progressiva, tant per a títols de grau com per a títols de màster, de manera que cap persona haja de renunciar als estudis universitaris per raons econòmiques.
  8. Posarem en marxa un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats per dur endavant noves fórmules que ens permeten competir en igualtat amb altres sistemes d’investigació, mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes i la contractació indefinida dels investigadors que s’hagen beneficiat del programa GENT, que aportaran un major retorn a la societat valenciana.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes