Programa 2019 / Cuidem de la gent

Serveis socials

L’aprovació de la Llei de serveis socials inclusius suposa crear, estructurar i generar un vertader Sistema Públic de Serveis Socials que els reconeix com d’interés general i essencials per a les persones, i garanteix l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals i un elevat nivell de protecció social, que reforça la cohesió social i territorial.

Recuperem la centralitat de la persona en tot el sistema, garantint els seus drets i oferint una atenció continuada al llarg del seu cicle vital, amb l’acompanyament de professionals.

Les polítiques inclusives també incorporen les propostes en matèria de solucions residencials i d'habitatge públic i de migració i cooperació internacional, perquè són una continuïtat dels drets socials.

Propostes

 1. Desplegarem intensament la nova Llei de serveis socials inclusius, per garantir els drets socials de la ciutadania. En aquest sentit, dissenyarem el Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials, per poder desenvolupar la Història Social Única, i crearem el Comité Valencià d'Ètica per vetlar per un funcionament professional i de qualitat, amb garanties i empatia en els serveis socials.
 2. Potenciarem i implementarem el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social com a full de ruta compartit del govern i la societat civil, per garantir una societat més justa, igualitària i feliç.
 3. Regularem la professionalització de les persones cuidadores en l'entorn familiar.
 4. Posarem en marxa, en col·laboració amb les diputacions provincials, una xarxa de centres socials públics, comarcals, basats en un model que fomente l'autonomia personal, la solidaritat intergeneracional i evite el desarrelament.
 5. Impulsarem l'Estratègia Estatal d’Envelliment Actiu 2020-2025 que incloga, junt als programes d’estades vacacionals i el termalisme, una programació cultural, esportiva i social que fomente l’envelliment actiu, saludable i inclusiu.
 6. Flexibilitzarem la regla de despesa que actualment s'aplica als ajuntaments i que dificulta la reinversió dels superàvits, perquè es puguen destinar recursos a habitatge i lloguer social.
 7. Elaborarem i posarem en marxa la Llei valenciana d'accessibilitat universal, per garantir els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d’atenció a la ciutadania.
 8. Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l'habitatge, per fer efectiu el dret a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la societat. En aquesta línia, ampliarem el parc públic d'habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i del lloguer assequible, de manera que cap unitat familiar hi destine més del 30% dels ingressos.
 9. Promourem una llei estatal que garantisca el dret a un habitatge digne; que contemple la regulació del preu del lloguer, la dació en pagament del primer habitatge i la destinació d'un 30% de la nova construcció a habitatge protegit, del qual un 7% anirà destinat a lloguer jove; i que ature els desnonaments.
 10. Simplificarem i unificarem les diferents prestacions per desocupació de llarga durada, com la renda activa d’inserció (RAI) i el programa d'activació per a l’ocupació (PAO), i el dotarem de major estabilitat i el referenciarem al 60% del SMI. A més, afegirem un increment sobre la prestació del 20% per cada filla o fill menor d’edat, i facilitarem la complementarietat amb la Renda Valenciana d’Inclusió.
 11. Continuarem desplegant la Llei valenciana de cooperació i desenvolupament sostenible i el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana per a complir els compromisos del Pacte Valencià contra la Pobresa i promoure el desenvolupament humà sostenible. Impulsarem processos de democratització, bon govern, foment de la pau i el respecte dels drets humans de les dones i dels homes, que consideren a les persones com a titulars de drets i a les administracions com a titulars d'obligacions.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes